Среда, 23.06.2021, 13:29
Вы вошли как Гость | Группа "Гости"

Пиротехническое оборудование

Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » ЗАКОН УКРАЇНИ Про об'єкти пiдвищеної небезпеки
01:41
ЗАКОН УКРАЇНИ Про об'єкти пiдвищеної небезпеки

Про об'єкти пiдвищеної небезпеки
Цей Закон визначає правовi, економiчнi, соцiальнi та органiзацiйнi основи дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки, i спрямований на захист життя i здоров'я людей та довкiлля вiд шкiдливого впливу аварiй на цих об'єктах шляхом запобiгання їх виникненню, обмеження (локалiзацiї) розвитку i лiквiдацiї наслiдкiв.

Стаття 1. Визначення термiнiв

У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:
суб'єкт господарської дiяльностi - юридична або фiзична особа, у власностi або у користуваннi якої є хоча б один об'єкт пiдвищеної небезпеки;

об'єкт пiдвищеної небезпеки - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберiгаються або транспортуються одна або кiлька небезпечних речовин чи категорiй речовин у кiлькостi, що дорiвнює або перевищує нормативно встановленi пороговi маси, а також iншi об'єкти як такi, що вiдповiдно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуацiї техногенного та природного характеру;

небезпечна речовина - хiмiчна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча речовина, бiологiчнi агенти та речовини бiологiчного походження (бiохiмiчнi, мiкробiологiчнi, бiотехнологiчнi препарати, патогеннi для людей i тварин мiкроорганiзми тощо), якi становлять небезпеку для життя i здоров'я людей та довкiлля, сукупнiсть властивостей речовин i/або особливостей їх стану, внаслiдок яких за певних обставин може створитися загроза життю i здоров'ю людей, довкiллю, матерiальним та культурним цiнностям;

порогова маса небезпечних речовин - нормативно встановлена маса окремої небезпечної речовини або категорiї небезпечних речовин чи сумарна маса небезпечних речовин рiзних категорiй;

iдентифiкацiя об'єктiв пiдвищеної небезпеки - порядок визначення об'єктiв пiдвищеної небезпеки серед потенцiйно небезпечних об'єктiв;

потенцiйно небезпечний об'єкт - об'єкт, на якому можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберiгаються чи транспортуються небезпечнi речовини, бiологiчнi препарати, а також iншi об'єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварiї;

аварiя на об'єктi пiдвищеної небезпеки (далi - аварiя) - небезпечна подiя техногенного характеру, що виникла внаслiдок змiн пiд час експлуатацiї об'єкта пiдвищеної небезпеки (наднормативний викид небезпечних речовин, пожежа, вибух тощо) i яка спричинила загибель людей чи створює загрозу життю i здоров'ю людей та довкiллю на його територiї i/або за його межами;

транскордонний вплив аварiї - шкода, заподiяна населенню та довкiллю однiєї держави внаслiдок аварiї, яка сталася на територiї iншої держави;

ризик - ступiнь iмовiрностi певної негативної подiї, яка може вiдбутися в певний час або за певних обставин на територiї об'єкта пiдвищеної небезпеки i/або за його межами;

прийнятний ризик - ризик, який не перевищує на територiї об'єкта пiдвищеної небезпеки i/або за її межами гранично допустимого рiвня;

управлiння ризиком - процес прийняття рiшень i здiйснення заходiв, спрямованих на забезпечення мiнiмально можливого ризику;

декларацiя безпеки - документ, який визначає комплекс заходiв, що вживаються суб'єктом господарської дiяльностi з метою запобiгання аварiям, а також забезпечення готовностi до локалiзацiї, лiквiдацiї аварiй та їх наслiдкiв.

Стаття 2. Законодавство у сферi дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки
Вiдносини, пов'язанi з дiяльнiстю об'єктiв пiдвищеної небезпеки, регулюються Конституцiєю України, цим Законом, законами України та iншими нормативно-правовими актами.

Стаття 3. Державний нагляд та контроль у сферi дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки
Державний нагляд та контроль у сферi дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки, здiйснюють уповноваженi законами органи влади, в тому числi спецiально уповноваженi центральнi органи виконавчої влади та їх вiдповiднi територiальнi органи, до вiдання яких вiдповiдно до закону вiднесенi питання:
охорони працi;
забезпечення екологiчної безпеки та охорони навколишнього природного середовища;
захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру;
пожежної безпеки;
санiтарно-епiдемiчної безпеки;
мiстобудування.

Стаття 4. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки
До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки, належать:
забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки;
забезпечення державного регулювання i контролю у сферi дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки;
вирiшення вiдповiдно до закону питань регулювання земельних вiдносин та користування природними ресурсами;
органiзацiя мiжнародного спiвробiтництва у сферi дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки;
координацiя роботи спецiально уповноважених центральних органiв виконавчої влади у сферi дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки;
здiйснення iнших функцiй, передбачених законами України та актами Президента України.

Стаття 5. Повноваження спецiально уповноважених центральних органiв виконавчої влади у сферi дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки
До повноважень спецiально уповноважених центральних органiв виконавчої влади у сферi дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки, належать:
здiйснення державного регулювання i контролю у сферi дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки;
здiйснення вiдповiдного нормативного регулювання у сферi дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки;
вирiшення вiдповiдно до закону питань регулювання земельних вiдносин та користування природними ресурсами;
вирiшення iнших питань у сферi дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки, вiдповiдно до законiв України, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України.

Стаття 6. Повноваження Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй у сферi дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки
До повноважень Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй у сферi дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки, в межах компетенцiї належать:
здiйснення контролю за додержанням вимог законодавства суб'єктами господарської дiяльностi;
здiйснення необхiдних заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню аварiй та надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру, обмеження та лiквiдацiю їх наслiдкiв;
органiзацiя разом з вiдповiдними спецiально уповноваженими центральними органами виконавчої влади прийняття до експлуатацiї об'єктiв пiдвищеної небезпеки, сфера екологiчного впливу дiяльностi яких згiдно з дiючими нормами включає вiдповiдну територiю;
iнформування населення про екологiчно небезпечнi аварiї та надзвичайнi ситуацiї техногенного та природного характеру, дiї, якi можуть вживатися громадянами для зменшення їх впливу на здоров'я людей та довкiлля, а також про заходи, що вживаються для подолання i лiквiдацiї наслiдкiв таких аварiй та надзвичайних ситуацiй;
органiзацiя робiт по лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на об'єктах пiдвищеної небезпеки, залучення до цих робiт пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi та громадян;
вжиття заходiв для вiдшкодування шкоди, заподiяної внаслiдок аварiй та надзвичайних ситуацiй;
здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до законiв України, а також функцiй, визначених законами України, актами Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України.

Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республiки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської мiських рад та iнших рад у сферi дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки 
До повноважень Верховної Ради Автономної Республiки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської мiських рад та iнших рад у сферi дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки, належать:
вирiшення вiдповiдно до законодавства питань регулювання земельних вiдносин та користування природними ресурсами у сферi дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки;
надання вiдповiдно до законодавства дозволiв на спорудження i/або реконструкцiю об'єктiв пiдвищеної небезпеки;
вжиття в межах своїх повноважень необхiдних заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню аварiй та надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру, обмеження та лiквiдацiю їх наслiдкiв, iнформування населення про їх виникнення та органiзацiю його захисту;
здiйснення iнших повноважень, передбачених законами.

Стаття 8. Обов'язки суб'єктiв господарської дiяльностi
Суб'єкт господарської дiяльностi зобов'язаний:
вживати заходiв, направлених на запобiгання аварiям, обмеження i лiквiдацiю їх наслiдкiв та захист людей i довкiлля вiд їх впливу;
повiдомляти про аварiю, що сталася на об'єктi пiдвищеної небезпеки, i заходи, вжитi для лiквiдацiї її наслiдкiв, органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування та населення;
забезпечувати експлуатацiю об'єктiв пiдвищеної небезпеки з додержанням мiнiмально можливого ризику;
виконувати вимоги цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, якi регулюють дiяльнiсть об'єктiв пiдвищеної небезпеки.

Стаття 9. Iдентифiкацiя об'єктiв пiдвищеної небезпеки
Суб'єкт господарської дiяльностi iдентифiкує об'єкти пiдвищеної небезпеки вiдповiдно до кiлькостi порогової маси небезпечних речовин.
Нормативи порогової маси небезпечних речовин встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Порядок iдентифiкацiї, форма та змiст оповiщення про її результати визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
На основi iдентифiкацiйних даних Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує класифiкацiю об'єктiв пiдвищеної небезпеки i порядок їх облiку.

Стаття 10. Декларацiя безпеки
Суб'єкт господарської дiяльностi готує i подає до мiсцевих органiв виконавчої влади декларацiю безпеки об'єкта пiдвищеної небезпеки.
Суб'єкт господарської дiяльностi несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних, наведених у декларацiї безпеки.
Порядок розроблення декларацiї безпеки, її змiст, методика визначення ризикiв та їх прийнятнi рiвнi встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Подання декларацiї безпеки або iншої звiтної документацiї не звiльняє суб'єктiв господарської дiяльностi вiд державного нагляду i контролю за їх дiяльнiстю.
Вимоги частини першої цiєї статтi поширюються на пiдприємства, установи, органiзацiї, якi планують експлуатувати хоча б один об'єкт пiдвищеної небезпеки.

Стаття 11. Плани локалiзацiї i лiквiдацiї аварiй на об'єктах пiдвищеної небезпеки
У порядку реагування на надзвичайнi ситуацiї техногенного та природного характеру суб'єкт господарської дiяльностi, а також пiдприємства, установи, органiзацiї, зазначенi у частинi п'ятiй статтi 10 цього Закону, одночасно з розробленням декларацiї безпеки розробляють i затверджують план локалiзацiї i лiквiдацiї аварiй для кожного об'єкта пiдвищеної небезпеки, який вони експлуатують або планують експлуатувати.

Категорiї аварiй на об'єктах пiдвищеної небезпеки залежно вiд їх наслiдкiв визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.
План локалiзацiї i лiквiдацiї аварiй погоджує вiдповiдний територiальний орган спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до вiдання якого вiднесено питання захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру.

План локалiзацiї i лiквiдацiї аварiй переглядається кожнi 5 рокiв.

План локалiзацiї i лiквiдацiї аварiй може переглядатися або уточнюватися до закiнчення 5 рокiв з дати його розроблення у разi: 
змiн в умовах дiяльностi суб'єкта господарської дiяльностi незалежно вiд їх причин, що призводять до необхiдностi змiни вiдомостей, якi мiстяться у планi локалiзацiї i лiквiдацiї аварiй;
внесення змiн до чинних або прийняття нових нормативно-правових актiв, що впливають на змiст плану локалiзацiї i лiквiдацiї аварiй;
висунення обгрунтованих вимог щодо плану локалiзацiї i лiквiдацiї аварiй органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування.

При внесеннi змiн i доповнень до плану локалiзацiї i лiквiдацiї аварiй суб'єкти господарської дiяльностi та iншi юридичнi i фiзичнi особи, якi повиннi брати участь у виконаннi протиаварiйних заходiв, надають вiдповiдному територiальному органу спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до вiдання якого вiднесено питання захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру, вiдповiдну для цього iнформацiю.

Обсяг, змiст, форма i порядок надання iнформацiї встановлюються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до вiдання якого вiднесено питання захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру.
Вiдповiдний територiальний орган спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до вiдання якого вiднесено питання захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру, протягом 10 днiв пiсля затвердження плану локалiзацiї та лiквiдацiї аварiй надає через засоби масової iнформацiї вiдомостi, необхiднi для виконання населенням правил поведiнки i дiй в екстремальних ситуацiях, передбачених цим планом.

У разi створення загрози виникнення аварiї з транскордонним впливом план локалiзацiї та лiквiдацiї аварiй повинен передбачати негайне iнформування вiдповiдних органiв держав, територiї яких можуть зазнати впливу наслiдкiв такої аварiї.
Плани локалiзацiї i лiквiдацiї аварiй, затвердженi до набрання чинностi цим Законом, зберiгають чиннiсть до закiнчення строку їх дiї.

Стаття 12. Порядок будiвництва i/або реконструкцiї об'єктiв пiдвищеної небезпеки

Суб'єкт господарської дiяльностi, який планує будiвництво i/або реконструкцiю об'єкта пiдвищеної небезпеки, зобов'язаний одержати дозвiл на будiвництво такого об'єкта вiдповiдно до законодавства про мiстобудування. 

Суб'єкт господарської дiяльностi, який планує будiвництво об'єкта пiдвищеної небезпеки на територiї села, селища, мiста, також зобов'язаний попередньо одержати вiдповiдно до закону згоду вiдповiдної ради на розмiщення об'єкта на такiй територiї.

У разi якщо будiвництво об'єкта пiдвищеної небезпеки не вiдповiдає встановленому режиму забудови та iншого використання земель, визначених для мiстобудiвних потреб, дозвiл на будiвництво такого об'єкта надається лише пiсля розроблення та затвердження технiко-економiчного обгрунтування в порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

До заяви з метою отримання дозволу на будiвництво i/або реконструкцiю об'єкта пiдвищеної небезпеки крiм документiв, визначених законодавством про мiстобудування та регiональними i мiсцевими правилами забудови, додаються:
технiко-економiчне та мiстобудiвне обгрунтування розмiщення об'єкта пiдвищеної небезпеки та передпроектнi матерiали, якi мiстять вiдомостi про об'єкт пiдвищеної небезпеки, можливi аварiї на ньому та їх наслiдки;
висновки державних експертиз, передбачених законом, а також громадських експертиз у разi їх наявностi.

Суб'єкт господарської дiяльностi одночасно з поданням зазначених документiв з метою залучення вiдповiдного громадського обговорення через засоби масової iнформацiї повiдомляє про:
мету реалiзацiї проекту;
можливi негативнi наслiдки впливу на життєдiяльнiсть людей та довкiлля;
заходи та засоби, передбаченi проектом для запобiгання аварiям, обмеження їх наслiдкiв i захисту людей та довкiлля. 

Виконавчi органи вiдповiдних рад, Київська або Севастопольська мiська державна адмiнiстрацiя протягом п'яти днiв вiд дати отримання заяви повiдомляють через засоби масової iнформацiї адресу, на яку кожна юридична i фiзична особа може протягом одного мiсяця з дати опублiкування повiдомлення надiслати в письмовiй формi свої пропозицiї про доцiльнiсть реалiзацiї проекту.
Виконавчi органи вiдповiдних рад, Київська або Севастопольська мiська державна адмiнiстрацiя в строк не бiльше шести мiсяцiв з дати опублiкування повiдомлення розглядають на вiдкритих засiданнях, час i мiсце проведення яких повiдомляються через засоби масової iнформацiї, проект та отриманi пропозицiї про доцiльнiсть його реалiзацiї.
Виконавчi органи вiдповiдних рад, Київська або Севастопольська мiська державна адмiнiстрацiя у разi необхiдностi мають право отримати вiд суб'єкта господарської дiяльностi додаткову iнформацiю щодо проекту або призначити його експертизу.
Комплексний висновок i проект рiшення про дозвiл на будiвництво готуються спецiально уповноваженим органом з питань мiстобудування та архiтектури протягом мiсяця.
Виконавчi органи вiдповiдних рад, Київська або Севастопольська мiська державна адмiнiстрацiя у разi необхiдностi приймають рiшення про надання дозволу на будiвництво об'єкта пiдвищеної небезпеки або вiдмову в його наданнi та забезпечують публiкацiю свого мотивованого рiшення через засоби масової iнформацiї.
У разi вiдмови у наданнi дозволу на будiвництво i/або реконструкцiю об'єкта пiдвищеної небезпеки суб'єкт господарської дiяльностi має право пiсля доопрацювання проекту повторно подати його на розгляд у встановленому порядку.
Суб'єкт господарської дiяльностi та iншi заiнтересованi особи мають право оскаржити рiшення виконавчих органiв вiдповiдних рад, Київської або Севастопольської мiської державної адмiнiстрацiї вiдповiдно в судi або арбiтражному судi у встановленому законом порядку.
Копiя дозволу на будiвництво i/або реконструкцiю об'єкта пiдвищеної небезпеки надсилається до визначених статтею 3 цього Закону спецiально уповноважених центральних органiв виконавчої влади, що здiйснюють державний нагляд та контроль у сферi дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки.

Стаття 13. Порядок надання дозволу на експлуатацiю об'єктiв пiдвищеної небезпеки
Суб'єкт господарської дiяльностi, а також пiдприємства, установи, органiзацiї, що мають намiр розпочати експлуатацiю об'єктiв пiдвищеної небезпеки, надсилають до вiдповiдних обласної, Київської або Севастопольської мiської державної адмiнiстрацiї, виконавчих органiв селищної або мiської рад заяву на отримання дозволу на експлуатацiю об'єкта пiдвищеної небезпеки, до якої додаються:
декларацiя безпеки;
договiр обов'язкового страхування вiдповiдальностi за шкоду, яка може бути заподiяна аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки;
план локалiзацiї i лiквiдацiї аварiй на об'єктi пiдвищеної небезпеки;
копiя дозволу на будiвництво i/або реконструкцiю об'єкта пiдвищеної небезпеки;
висновки передбачених законом державних та в разi наявностi громадських експертиз;
копiя рiшення вiдповiдної ради про надання згоди на розмiщення об'єкта пiдвищеної небезпеки на територiї села, селища, мiста - у разi коли мiсцезнаходженням об'єкта є така територiя.

Вiдповiднi обласна, Київська або Севастопольська мiська державна адмiнiстрацiя, виконавчi органи селищної або мiської рад у строк не бiльше мiсяця з дати отримання заяви розглядають її, погоджують у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, з вiдповiдними територiальними органами спецiально уповноважених центральних органiв виконавчої влади i надсилають суб'єкту господарської дiяльностi письмовий дозвiл на експлуатацiю об'єкта пiдвищеної небезпеки або обгрунтовану вiдмову з перелiком додаткових заходiв, якi вiн повинен виконати для отримання дозволу.
Суб'єкт господарської дiяльностi пiсля виконання додаткових заходiв, визначених у вiдмовi, має право повторно звернутися до вiдповiдних обласної, Київської або Севастопольської мiської державної адмiнiстрацiї, виконавчих органiв селищної або мiської рад за отриманням дозволу на експлуатацiю об'єкта пiдвищеної небезпеки.
Суб'єкт господарської дiяльностi, якому вiдмовлено у видачi дозволу на експлуатацiю об'єкта пiдвищеної небезпеки, має право оскаржити дiї вiдповiдних обласної, Київської або Севастопольської мiської державної адмiнiстрацiї, виконавчих органiв селищної або мiської рад у судi або арбiтражному судi у встановленому законом порядку.
Копiя дозволу на експлуатацiю об'єкта пiдвищеної небезпеки надсилається вiдповiдними обласною, Київською або Севастопольською мiською державною адмiнiстрацiєю, виконавчими органами селищної або мiської рад спецiально уповноваженим органам виконавчої влади, визначеним статтею 3 цього Закону, що здiйснюють державний нагляд та контроль у сферi дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки.

Стаття 14. Розслiдування аварiй на об'єктах пiдвищеної небезпеки
Порядок розслiдування аварiй на об'єктах пiдвищеної небезпеки встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до вимог цього та iнших законiв.

Стаття 15. Надання iнформацiї та право на одержання iнформацiї про об'єкти пiдвищеної небезпеки
Суб'єкт господарської дiяльностi вiдповiдно до закону надає вiдповiдним територiальним органам спецiально уповноважених центральних органiв виконавчої влади, визначених статтею 3 цього Закону, мiсцевим органам виконавчої влади, органам мiсцевого самоврядування та засобам масової iнформацiї, у тому числi i тим, засновником яких є органи мiсцевого самоврядування, iнформацiю про об'єкти пiдвищеної небезпеки, якi перебувають у його власностi або у користуваннi.
Суб'єкт господарської дiяльностi повiдомляє спецiально уповноваженi центральнi органи виконавчої влади, до вiдання яких вiднесенi питання охорони працi, захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру i екологiчної безпеки та охорони довкiлля, про всi аварiйнi ситуацiї, розвиток яких призвiв або мiг призвести до аварiї.
Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до вiдання якого вiднесено питання захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру i екологiчної безпеки та охорони довкiлля, забезпечує оброблення одержаної вiдповiдно до закону iнформацiї про дiяльнiсть об'єктiв пiдвищеної небезпеки та надає її мiсцевим органам виконавчої влади, органам мiсцевого самоврядування, суб'єктам господарської дiяльностi та iншим заiнтересованим особам, а також в установленому порядку iнформує населення про аварiйнi ситуацiї, що виникають на об'єктах пiдвищеної небезпеки.
Юридична або фiзична особа чи їх представники мають право вiдповiдно до закону протягом не бiльш як 30 днiв отримати вiд суб'єкта господарської дiяльностi iнформацiю про небезпеку, яка виникла на об'єктах пiдвищеної небезпеки i становить загрозу для людей та довкiлля.
Юридична або фiзична особа має право, в установленому законом порядку, самостiйно збирати iнформацiю про стан безпеки об'єктiв пiдвищеної небезпеки i надавати її органам виконавчої влади, органам мiсцевого самоврядування, засобам масової iнформацiї та iншим заiнтересованим особам, у разi якщо їм вiдомо або є пiдстави вважати, що така iнформацiя мiстить вiдомостi щодо правопорушень, якi мають мiсце на об'єктах пiдвищеної небезпеки i становлять загрозу для людей та довкiлля.

Стаття 16. Вiдшкодування шкоди, заподiяної аварiєю на об'єктi пiдвищеної небезпеки
Шкода (в тому числi моральна), заподiяна фiзичним чи юридичним особам внаслiдок аварiї, що сталася на об'єктi пiдвищеної небезпеки, незалежно вiд вини суб'єкта господарської дiяльностi, у власностi або користуваннi якого перебуває об'єкт пiдвищеної небезпеки, вiдшкодовується суб'єктом господарської дiяльностi цим особам у повному обсязi, крiм випадкiв, коли аварiя виникла внаслiдок непереборної сили або з умислу потерпiлого.

Стаття 17. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог цього Закону
Порушення вимог цього Закону тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно з законами України.

Стаття 18. Мiжнародне спiвробiтництво
Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi запобiгання аварiям, обмеження (локалiзацiї) розвитку i лiквiдацiї їх наслiдкiв, забезпечення безпечної для людей та довкiлля дiяльностi об'єктiв пiдвищеної небезпеки.
Якщо мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, встановлено iншi норми, нiж тi, якi передбаченi цим Законом, то застосовуються норми мiжнародного договору.

Стаття 19. Прикiнцевi положення
1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.
2. Закони, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.
3. Дозвiльнi документи на експлуатацiю об'єктiв пiдвищеної небезпеки, виданi до набрання чинностi цим Законом, дiють протягом строку, на який їх видано.
4. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;
привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;
забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.
5. Статтю 6 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 1998 р., N 2, ст. 4, N 11-12, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 19, ст. 143) доповнити пунктом 291 такого змiсту:
"291) страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки".
Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
18 сiчня 2001 року
N 2245-III
Просмотров: 3058 | Добавил: spets87 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Календарь
«  Ноябрь 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Архив записей